Projekty UE

DźwigProjekt: „Wdrożenie innowacyjnej usługi konstrukcyjnej celem dywersyfikacji oferty i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację oferty i wdrożenie innowacyjnej w skali kraju usługi, jaką będzie budowa wysokich obiektów przy wykorzystaniu żurawia kołowego ze specjalnym osprzętem (próżniowy podnośnik do elementów betonowych). W efekcie projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa i produktowa, a poprzez dywersyfikację bieżącej oferty, poprawiona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dodatkowo Wnioskodawca wdroży innowację nie technologiczną i stworzy nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 2 289 109,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 936,43 PLN